Rólunk

év tapasztalat
0
Cégünk 2000-ben alakult. Ez idő alatt folyamatosan bővült és fejlődött. Tápiószentmártonon – az Atilladomb mellett – Budapesttől csak 55 km-re lévő üzemünk 350nm-en működik. Alkalmazottaink magasan képzett asztalosok. Üzemünk helyet ad a környező faipari szakiskolák gyakorlatai képzéseinek. Műhelyünk korszerű gépparkkal felszerelt. Megtalálhatók üzemünkben a faipari alapgépek mellett a modern technológiai követelményeket kielégítő gépek. A gyártás során a kiváló minőségre különösen ügyelünk, és nagy gondot fordítunk a folyamatos minőség ellenőrzésre. A kiváló minőséget a jól képzett kollégák mellett, gépeink folyamatos karbantartása és a felhasznált alapanyagok első osztályú minősége biztosítja.

Partnereink

Szeretné álmai bútorát megterveztetni?

Keressen minket bizalommal

A weboldal sütiket (cookie -kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. A gombra kattintva a tájékoztató panel eltűnik View more
Cookies settings
Ok
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tápió Wood Kft. egyedibutorgyarto.hu WEBOLDALRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  1. Általános adatok

I.1. A Tápió Wood Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság (2711 Tápiószentmárton, Tavasz utca 54. A.) a www.egyedibutorgyarto.hu weboldal működtetője. I.2. A Tápió wood kft. adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) elérhető az alábbi oldalról: egyedibutorgyarto.hu I.3. Az adatkezelési tájékoztató, valamint annak módosításai az I.2. pontban meghatározott oldalon történő közzététellel, a közzététel napján lépnek hatályba. I.4.A Tápió wood kft. elérhetőségei Név:

Tápió Wood Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím (székhely): 2711 Tápiószentmárton, Tavasz utca 54. A. E-mail: info@tapiowood.hu II. Az Tápió wood kft. által kezelt a felhasználók által megadott adatok, az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja II.1. A Tápió Wood Kft. lehetőséget biztosít az egyedibutorgyarto.hu (tapiowood.hu) oldal látogatóinak (a továbbiakban: felhasználó) arra, hogy kapcsolatba lépjenek a bútorgyártóval. Lehetőség van üzenet küldésére a bútor gyártó számára az egyedibutorgyarto.hu weboldalon keresztül. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: a felhasználó neve, e-mail címe, opcionálisan a telefonszáma. Ezen adatok megadását követően lehetőség van üzenet küldésére a Tápió Wood Kft. számára. II.2. A II. pont alapján a Tápió Wood Kft. által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze.
Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Érintettek köre Adatkezelés időtartama
Név Azonosítás GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó Amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 2 évig
E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó Amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 2 évig
Telefonszám Kapcsolattartás GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó Amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 2 évig
Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó Amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 2 évig
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó Amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 2 évig
A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet végrehajtása GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó Amíg a felhasználó az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 2 évig
II.3. A Tápió Wood Kft. lehetőséget biztosít az egyedibutorgyarto.hu weboldal felhasználóinak arra, hogy a egyedibutorgyarto.hu weboldalon keresztül akár a Tápió Wood Kft. által közzétett álláspályázatokra jelentkezzenek vagy akár attól függetlenül jelentkezzenek a Tápió Wood Kft.  csapatába. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma. A jelentkezéshez kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia, hogy milyen pozícióra jelentkezik.. Ezen túlmenően szükséges az is, hogy a felhasználó önéletrajzát is feltöltse a egyedibutorgyarto.hu weboldalra (az önéletrajz fájlként is feltölthető, de lehetőség van azt URL-el hivatkozni). A felhasználónak lehetősége van továbbá arra is, hogy portfoliót töltsön fel (a portfolió fájlként is feltölthető, de lehetőség van azt URL-el hivatkozni). II.4. A II.3. pont alapján a Tápió Wood Kft.  által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze. III. Az Tápió Wood Kft. adatkezelési elvei III.1. A Tápió Wood Kft.    a felhasználó személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi, összhangban a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság követelményével. III.2. A Tápió Wood Kft. a személyes adatok gyűjtését kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célból végzi, összhangban a célhoz kötöttség követelményével. III.3. A Tápió Wood Kft. a felhasználóktól kizárólag azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, amelyek szükségesek az adatkezelés jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett cél eléréséhez, összhangban az adattakarékosság követelményével. III.4. A Tápió Wood Kft. Iroda a felhasználók személyes adatait pontosan, a felhasználok által megadott adatok alapján kezeli, ennek érdekében biztosítja, hogy a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy helyesbítésre kerüljenek, összhangban a pontosság követelményével. III.5. A Tápió Wood Kft. biztosítja, hogy a felhasználók személyes adatait olyan módon tárolja, hogy a felhasználók azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges, összhangban a korlátozott tárolhatóság követelményével. III.6. A Tápió Wood Kft.a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is, összhangban az integritás és bizalmas jelleg követelményével. III.7. A Tápió Wood Kft. felelősséget vállal a III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítéséért és képes III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítésének igazolására, eleget téve az elszámoltathatóság követelményének. III.8. A Tápió Wood Kft.a adatkezelése a III.1.-III.6. pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik. III.9. A felhasználók által megadott személyes adatokat a Tápió Wood Kft. erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik. III.10. A Tápió Wood Kft. tájékoztatja a felhasználókat, hogy hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Tápió Wood Kft. ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. IV.A felhasználók jogai A Tápió Wood Kft. által kezelt a felhasználók által megadott adatok tekintetében IV.1. A felhasználónak joga van arra, hogy bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel A Tápió Wood Kft. forduljon. IV.2. A felhasználónak joga van arra, hogy A Tápió Wood Kft.-tól tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. IV.3. A felhasználó kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, valamint a személyes adatok kiegészítését kérheti, azok hiányossága esetén. IV.4. A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését. IV.5. Ha a Tápió Wood Kft. bármilyen okból nyilvánosságra hozta a felhasználó személyes adatát, azt a felhasználó kérésére törölni köteles. A Tápió Wood Kft. ebben az esetben az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. IV.6. A felhasználó jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor nem az adatok törlését, hanem az adatkezelés korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. IV.7. A felhasználó jogosult arra, hogy a Tápió Wood Kft. személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja, továbbá a felhasználó jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. IV.8. A felhasználó a IV.1.-IV.7 pontban foglalt jogai érvényesítése érdekében a Tápió Wood Kft.-t az I.4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megkeresheti. IV.9. A felhasználnak joga van, hogy A Tápió Wood Kft. esetleges jogsértése ellen panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu IV.10. A felhasználónak lehetősége van továbbá arra, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon, amely az ügyben soron kívül jár el. A felhasználó a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél is benyújthatja keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. V. A Tápió Wood Kft. felhasználóval szembeni kötelezettségei V.1.A Tápió Wood Kft. olyan belső munkaszervezési rendet alakít ki, amely biztosítja, hogy megfelelő határidőben, érdemben reagálhasson a felhasználók I.4. pontok bármelyikére érkezett megkeresésére. V.2. A Tápió Wood Kft. indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a IV. pont alapján hozzá érkezett megkeresések kapcsán milyen intézkedéseket tett. V.3. A Tápió Wood Kft. -nekk lehetősége van arra, hogy az intézkedésre nyitva álló határidőt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítsa, erről és a késedelem okainak megjelöléséről a megkeresés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót. V.4. A Tápió Wood Kft.  felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben a felhasználók megkeresése nyomán nem tenné meg a felhasználó álláspontja szerint szükséges intézkedéseket, úgy erről a felhasználót legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja, ennek részeként tájékoztatást adva az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. VI. A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu weboldal működtetése során cookie-k révén került adatok VI.1. A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu weboldal működtetése során cookie-kat, azaz információcsomagokat alkalmaz, amelyeket az A Tápió Wood Kft. vagy egy harmadik fél szervere küld a felhasználó által használt eszközének. A cookie előre meghatározott érvényességi ideig kerül tárolásra; egy részük kizárólag a felhasználó által használt böngésző bezárásig, vagy a munkamenet végéig kerül tárolásra (munkamenet cookie-k), más részük a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó eszközén (állandó vagy mentett cookie-k); megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, az állandó vagy mentett cookie-t a felhasználó bármikor törölheti az eszközéről. A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu weboldal működtetése során funkciójuk alapján három típusú cookie-t alkalmaz. A Tápió Wood Kft alkalmaz úgynevezett biztonsági, szükséges cookie-kat, melyek célja az egyedibutorgyarto.hu weboldalon történő navigáció biztosítása, illetve az egyedibutorgyarto.hu weboldal biztonságos használata. VI.2.A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá funkcionális cookie-kat, amelyek általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, céljuk annak figyelése, hogy melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak. VI.3.A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá kényelmi cookie-kat, melyek célja a felhasználók egyedibutorgyarto.hu weboldalon töltött tevékenységének elemzése. VI.4. A felhasználónak lehetősége van böngészőjében beállítani, hogy mely cookie-kat enged menteni és melyeket kíván törölni. VI.5. Az alábbi weboldalakon a felhasználok tájékoztatást találhatnak arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat: Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 VI.6. Az egyedibutorgyarto.hu weboldal betöltése során az egyedibutorgyarto.hu egy felugró ablakban a felhasználó hozzájárulását kéri a cookie-k telepítéséhez. Ha a felhasználó nem adja hozzájárulását a cookie-k telepítéséhez, kizárólag az egyedibutorgyarto.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k kerülnek telepítésre a felhasználó eszközén. VI.7.  Az egyedibutorgyarto.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k esetében a Tápió Wood Kft. adatkezelésének jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésének rendelkezése adja, amelynek értelmében a Tápió Wood Kft. a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. VI.8. A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu weboldalon a következő harmadik féltől származó cookie-kat alkalmaz: Google Inc., a Google Analytics szolgáltatása útján, Hotjar Ltd. a Hotjar szolgáltatása útján. A felhasználó a harmadik személyektől származó cookie-król részletes információt érhet el a következő weboldalakon: a Google Analytics tekintetében a https://www.google.com/analytics/terms/ weboldalon, míg a Hotjar esetében a https://www.hotjar.com/ weboldalon. VI.9. A Tápió Wood Kft. által a egyedibutorgyarto.hu weboldalon alkalmazott cookie-kat a következő táblázat foglalja össze: VI.10. A cookie-k esetében az adatkezelés jogalapját és az érintettek körét a következő táblázat tartalmazza: VI.11. Az egyedibutorgyarto.hu weboldalon az alábbi szabályok szerint történik a Google Analytics alkalmazása. VI.11.1. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek lementésre, és céljuk, hogy elősegítsék a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. VI.11.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. VI.11.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a egyedibutorgyarto.hu weboldalt, továbbá, hogy a egyedibutorgyarto.hu weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. VI.11.4. A Google a Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu VI.12. Az egyedibutorgyarto.hu weboldalon az alábbi szabályok szerint történik a Hotjar alkalmazása. VI.12.1. A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu  weboldalon a Hotjar alkalmazást használja, amely a Hotjar Ltd („Hotjar”) webelemző szolgáltatása. A Hotjar úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek lementésre, és amelyek elősegítik a egyedibutorgyarto.hu weboldal használatának elemzését. VI.12.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk az Európai Unió területén található szerverre kerülnek és tárolódnak, a GDPR előírásainak megfelelően, azok teljeskörű figyelembevételével. A Hotjar megtette a szükséges lépéseket a GDPR implementálása érdekében. A webelemzés során biztosítják az anonimitást. A Hotjar olyan felületeket dolgozott ki, amelyen biztosítják annak lehetőségét, hogy a egyedibutorgyarto.hu weboldal üzemeltetője kizárólag a felhasználók kifejezett hozzájárulása esetén férhessen hozzá a felhasználók személyes adataihoz, amelyek az egyedibutorgyarto.hu weboldal üzemeltetőjének Hotjar accountján tárolódnak. VI.12.3. Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu  üzemeltetőjének megbízásából a Hotjar cookie-k révén megszerzett információkat arra használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó az egyedibutorgyarto.hu weboldalt, továbbá, hogy az egyedibutorgyarto.hu weboldal üzemeltetőjének az egyedibutorgyarto.hu weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a egyedibutorgyarto.hu weboldal és az   internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. VI.12.4. A Hotjar a Hotjar keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Hotjar más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a egyedibutorgyarto.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. További információ a https://www.hotjar.com/ oldalon található. VII. A felhasználók jogai a Tápió Wood Kft. által kezelt a cookie-k útján gyűjtött adatok tekintetében VII.1. A jelen adatkezelési tájékoztató VI.5. pontjában írt weboldalakon a felhasználók tájékoztatást találhat arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy az egyedibutorgyarto.hu weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-k tárolását megakadályozni (törölni), ebben az esetben előfordulhat ugyanakkor, hogy az egyedibutorgyarto.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. VII.2. A felhasználót továbbá a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában rögzített azon jogokat is gyakorolhatja, amely jogok a cookie-k esetében értelmezhetők. VIII. A Tápió Wood Kft. által megtett intézkedések az adatkezelés biztonságossága érdekében VIII.1. A Tápió Wood Kft. az egyedibutorgyarto.hu a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adattok biztonságos kezelését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja. VIII.2. A Tápió Wood Kft. az adatkezelés biztonságossága érdekében szükséges intézkedések kialakítása és végrehajtása során figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. VIII.3. A Tápió Wood Kft.  az adatkezeléshez használt eszközökhöz, azaz az adatkezelő rendszerekhez való hozzáférést kizárólag az arra jogosult személyek részére biztosítja. A Tápió Wood Kft. megakadályozza továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében a Tápió Wood Kft. az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek számára a hozzáférést kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz engedélyezi. A Tápió Wood Kft. biztosítja, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint azt is, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. VIII.4. A Tápió Wood Kft.  megakadályozza a személyes adatokat tartalmazó adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását. VIII.5. A Tápió Wood Kft. olyan intézkedéseket alakít ki, amelyek eredményeként ellenőrizhető és megállapítható, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére, VIII.6. A Tápió Wood Kft.rendszerében utólag ellenőrizhető és megállapítható, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe. VIII.7. A Tápió Wood Kft. a személyes adatok továbbítása vagy az adathordozó szállítása során biztosítja, hogy a továbbítás, illetve a szállítás során azokat arra nem jogosultak ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne módosíthassák, ne törölhessék. VIII.8. A Tápió Wood Kft.  az adatkezelés biztonságossága érdekében egyebek mellett a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket tette. Tápió Wood Kft. a személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszert vírusvédelemmel látta el, ahhoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, az adatokhoz felhasználónév és jelszó megadását követően lehet csak hozzáférni. Tápiószentmárton, 2020. május 20. © 2020 Tápió Wood Kft.
Save settings
Cookies settings